1-2-3. Kademe Hentbol Antrenörlük Kursları

15-08-2018

1.2.3. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI 
2018-2019 sezonu 1-2-3. Kademe Hentbol Antrenörlük Kursları 3.-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

ANTRENÖR KURSLARINA KATILIM ŞARTLARI: 
a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,(bütün kategoriler için geçerli olup, Milli sporcularda en az ortaokul mezunu olmak yeterlidir)
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
e) Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defa da 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.
f) Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanı sıra sırasıyla; hentbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
 
Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Yukarıdaki özellikleri taşıyan adaylar başvurabilir.
İkinci Kademe (Antrenör): 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) lisansına sahip olan, 2 yıl hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olanlar başvurabilir.
Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): 2. Kademe antrenör lisansına sahip olanlar,  2. Kademede en az 2 yıl hentbol antrenörlüğü yapmış olduğunu belgeleyenler ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olanlar başvurabilir.

KURSA KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELER :
1-Dilekçe (Açık Adresli)  ( Dilekçe örneğini aşağıdaki doküman kısmından temin edebilirsiniz.)
2-Kursiyer Bilgi Formu 
3-2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Biyometrik)
4-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
5-Adli Sicil Kaydı Sorgulaması (aslı veya e-devletten alınan olacak, Resmi Kurum seçilecektir.)
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7-Sağlık raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu) (Belgenin aslı) aşağıdaki dokümanlar kısmından indirebilirsiniz. 
8-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden Sporda Cezaları Olmadığına Dair Yazı (ASLI) 
9–Hentbol Federasyonu Akbank Cinnah Şubesi TR 20 0004 6001 7888 8000 0682 86 IBAN numarasına kurs ücretinin yatırıldığına dair dekont. (Lütfen Dekonta TC Kimlik No, Ad ve Soyadınızı, Tlf, İl Bilginizi Yazdırın)
10-Kurs ücretlerinin yatırılması işlemlerinde Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanlığınca   yayınlanan 19.01.2018 tarih ve 18970779-774.01.01./ -E.18312 sayılı genelge gereği Spor Genel Müdürlüğü merkez-taşrada kadrolu ve  sözleşmeli kurum çalışanlarından katılım ücreti alınmayacaktır. Bu genelge kapsamında başvuru yapacak olan kursiyerlerin iş yerlerinden alacakları kurum personeli olduklarını belirten resmi yazı (ıslak imzalı)  sunmaları gerekmektedir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) personellerinin kurumlarında çalıştığına dair imzalı resmi yazılarını ibraz etmek zorundadır.

KADEMELERE GÖRE KURS ÜCRETLERİ: 
1.KADEME : 300 TL
2.KADEME : 500 TL
3.KADEME : 750 TL 

          
KURS YERİ: THF SPOR SALONU

SON BAŞVURU TARİHİ : 31 Ağustos 2018
Başvuru evraklarının antrenorkursu@thf.gov.tr adresine pdf formatında mail atılması ve kurs başlangıç tarihinde kurs yöneticisine dosya içinde sunulması gerekmektedir. 

Bu kurslara yapılacak ön başvuruların, Eğitim Kurulu onayı sonrası kesin kabul listesi olarak THF resmi sitesinde duyurulacaktır.